Projekty v realizaci

Ukončené projekty

Cílem projektu je realizovat výzkumný program a vytvořit znalostní základnu s předkonkurenčním charakterem výzkumných výstupů převážně v následujících vybraných oblastech: - Prostřednictvím systematického výzkumu a vývoje dosáhnout hybridní polymerní membrány dotované nanomateriály, která budou vykazovat dlouhodobě stabilní antimikrobiální vlastnostmi, a která bude aplikovatelná pro efektivní filtraci biologicky kontaminované vody - Implementace membránových technologií do potravinářské technologie a to ať do konvenční (filtrace moštu a vína) tak i do silně inovativní technologické části - Výzkum a vývoj lineárních nanovlákenných přízí s minimálním podílem jádrové příze a maximálním podílem nanovlákenné složky - Výzkum a vývoj biotechnologických a analytických metod a postupů vedoucích k efektivnímu a udržitelnému získání biomasy s vysokým potenciálem pro izolaci a produkci biomedicínských látek - Studium a testování terapeutického potenciálu nanovlákenných scaffoldů jako nosičů vybraných typů lidských mezenchymálních kmenových buněk pro léčbu defektů kloubní chrupavky - Výzkum a vývoj injikovatelného systému na bázi funkcionalizovaných nanovláken a samouspořádávajícího se gelu s bioaktivními látkami pro laparoskopické operace v terapeutické oblasti regenerace defektů tkání - Studium hodnocení bezpečnosti a účinnosti povrchové i vnitřní aplikace krycího materiálu z nanovláken funkcionalizovaného krevními deriváty pro jeho použití na vnitřní a vnější kryty ran a fixační materiály pro regenerativní medicínu - Výzkum a vývoj biosenzorů na bázi nanovláken druhé generace pro záchyt specifických molekul s cílem  využití obrovského povrchu nanostruktury pro záchyt molekul a to jak pro nespecifický záchyt, tak i pro záchyt specifický pomocí upravení fyzikálně-chemických vlastností povrchu nanovláken či jejich modifikováním specifickými protilátkami, s nimiž molekuly reagují
Foto Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákených struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace
Projekt "Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod" je zaměřen na výzkum a vývoj inovativních nanovlákenných struktur a z nich odvozených filtračních materiálů pro aplikace v oblasti filtrací potravinářských medií a čištění kontaminovaných odpadních a bazénových vod. Cílem projektu je: - Výzkum, vývoj a optimalizace inovativní jednotky poloprovozní velikosti, které budou umožňovat efektivní eliminaci perzistentních, vysoce rizikových pesticidních látek z vod. Efektivní eliminace pesticidů bude založena na intenzifikaci jejich kontaktu se specifickými mikrobiálními konsorcii vykazujícími zvýšenou schopnost biodegradace. Za tímto účelem bude první jednotka osazena membránami na bázi dutých vláken, které budou sloužit jako distributor čištěné vody. Dutá vlákna budou zároveň využita jako podpora pro biofilmové struktury tvořené specifickými mikrobiálními konsorcii. Druhá jednotka bude využívat nejnovějších poznatků z oblasti nanomateriálového výzkumu, konkrétně nanovlákna připravená prostřednictvím zvlákňování ve střídavém elektrickém poli. Díky využití nanovláken bude zajištěn zvýšený kontakt čištěné vody/pesticidů a specifické biomasy. - Technologie plně autonomní poloprovozní filtrační jednotky pro filtraci potravinářských médií, zejména vína, která bude pro filtraci využívat, v rámci tohoto projektu, vyvinuté filtry na bázi nanovláken připravené prostřednictvím zvlákňování ve střídavém elektrickém poli (AC elektrospinning). - Výzkum a vývoj zařízení, které bude umožňovat skládání vyvinuté plošné AC nanovlákenné membrány do podoby filtrační svíčky. - Vyvinout a optimalizovat modulární zařízení pro ultrafiltraci bazénových vod využívající vinuté svíčkové předfiltry a filtry s nanovlákennými strukturami. S využitím těchto filtrů docílit efektivní separace přítomných mikroorganismů (bakterií, virů, plísní, kvasinek, řas) a nerozpuštěných látek z filtrované bazénové vody. Prokázat funkčnost vyvinuté plošné nanovlákenné membrány a vinutých svíčkových filtrů s nanovlákennými strukturami při retenci nežádoucích látek a reziduí z filtrované bazénové vody a tím docílit snížení spotřeby aktuálně využívaných dezinfekčních činidel.
Foto Výzkum pokročilých nanostruktur pro aplikace v oblasti potravinářství a čištění vod