Budoucí materiály a produkty pro pokročilé inteligentní obaly (Adpack)

Poskytovatel: EU

Klastr Nanoprogress společně s klastry Packbridge, BNPT, InovCluster a Plastiwin v roce 2015 úspěšně získal mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj mezinárodní mezi-klastrové spolupráce s názvem AdPack.

Klastr Nanoprogress společně s klastry Packbridge, BNPT, InovCluster a Plastiwin v roce 2015 úspěšně získal mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj mezinárodní mezi-klastrové spolupráce s názvem AdPack, jehož realizace začala v lednu 2016 a trvala do roku 2017. Partneři projektu spojují dohromady různé specifické kompetence pro posílení a inovaci hodnotového řetězce obalového průmyslu. Mezisektorový přístup zahrnuje oblasti potravinářství, nanotechnologií, plasmatických technologií, nových plastických materiálů a obalového průmyslu. Způsobilé výdaje byly hrazeny z projektu COSME v rámci výzvy COS-CLUSTER-2014-3-03, kde je poskytovatelem dotační podpory Evropská komise, další náklady byly hrazené v vlastních zdrojů. Hlavním cílem projektu bylo posílení přeshraniční spolupráce a internacionalizace malých a středních podniků (MSP) napříč Evropou a podpora jejich vstupu na třetí trhy. Mezi nejdůležitější specifické cíle se řadí definice relevantních třetích trhů, podpora viditelnosti MSP v celosvětovém měřítku, příprava společné internacionalizační strategie a založení Evropského strategického partnerství AdPack na oficiálních stránkách Evropské komise (Evropská platforma pro mezi-klastrovou spolupráci – www.clustercollaboration.eu) společně s profily na cílových sociálních sítích (Linkedin, Google+, Facebook, Twitter), byla připravena komunikační strategie společně s marketingovými materiály, byly zveřejněny dvě souhrnné tiskové zprávy a úspěšně realizovány dvě pracovní mise (v ČR a Švédsku). Po celou dobu projektu probíhal kontinuální reporting směrem k Evropské komisi a pravidelné kontrolní videokonference a osobní setkání.