Rozvoj meziklastrové přeshraniční spolupráce v nově vznikajících průmyslových odvětvích

Poskytovatel: MPO

Projekt byl zaměřený na rozvoj internacionalizačních aktivit klastru a jeho členské základny. Způsobilé výdaje byly částečně podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzvy Spolupráce – Klastry.

Realizace projektu začala v lednu 2016 a skončila v prosinci 2017. Tento projekt cílil především na rozvoj přeshraniční výzkumné a obchodní spolupráce s komplementárními klastry pro vytvoření hodnotového řetězce v nově vzniklých průmyslových odvětvích, výběrech cílových trhů a klíčových parametrů, zkvalitnění PR a marketingu pro zvýšení mezinárodního povědomí a zařazení mezi excelentní klastry Evropy získáním zlaté medaile v rámci Evropské iniciativy klastrové excelence.
V rámci projektu byly úspěšně realizovány veškeré na sebe navazující aktivity, tedy od upřesnění potřeb členské základny klastru v rámci rozvoje inovačních příležitostí přes analýzu možností spolupráce v oblasti rozvoje inovací a mapování vhodných partnerů až po selekci cílových partnerů.
V případě další dlouhodobé aktivity, podporu vstupu klastru a jeho členské základny na třetí trhy, která zasahuje do všech plánovaných etap projektu, byly upřesněny potřeby členské základny klastru, vybrány cílové trhy pro následnou analýzu a provedena detailní analýza ruského a jihokorejského trhu.
Velmi plodná byla spolupráce s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR, díky které byl klastr Nanoprogress reprezentován v Bruselu jako jedna z entit oficiálně zastpující české nanotechnologie a Národní klastrovou asociaci (NCA), díky které manažer klastru vstoupil do představenstva a stal se také zástupcem NCA v platformě pro přípravu projektů OP PIK a monitorovacím výboru. Během této doby klastr dále navštívil řadu zahraničních trhů, kde prostřednictvím různých akcí prezentoval svou činnost a členskou základnu. Jmenovitě lze uvést Rakousko, USA, Španělsko, Portugalsko, Švédsko či Izrael. Realizované činnosti probíhaly v souladu s časovým harmonogramem a vytyčené cíle projektu se podařilo úspěšně naplnit a to v plném rozsahu.