Implementace procesů a aktivit pro kontinuální zkvalitňování klastrové organizace a jejího řízení

Poskytovatel: MPO

Primárním cílem projektu je zlepšení struktury klastru a jeho řídících procesů k tomu, aby udržel postavení mezi světově nejlepšími klastry a bylo vyhověno specifickým potřebám a strategickým prioritám klastrového managementu a členské základny. 

První oblast zlepšení představuje struktura klastru. Zde by mělo být dosaženo převážně rozšíření členské základny o kvalitní členy, kteří zapadají do hodnotového řetězce klastru, jejichž oblast působení souvisí s nanotechnologiemi a kteří se budou moci aktivně podílet na klastrových aktivitách. Druhá oblast zlepšení je typologie, vedení a spolupráce. V této oblasti by mělo dojít hlavně k přípravě a aplikaci aktivit, interních a externích procesů a nástrojů pro zkvalitnění řízení klastru, ke zlepšení výkonosti a kvalifikace klastrového managementu a přípravě dokumentace nezbytné k doložení při hodnocení úrovně klastru specializovanými experty. Dalším cílem je zajištění finančních zdrojů pro podporu budoucího rozvoje klastru. V neposlední řadě projekt cílí na zefektivnění využití informačních toků a diseminační aktivity klastru pro zvýšení národního povědomí a také na aktivity vedoucí k získávání dalších partnerů.