Rozvoj klastrových aktivit a procesů

Poskytovatel: MPO

Hlavním cílem tohoto dvouletého realizovaného projektu bylo zlepšení struktury klastru, posílení členské základny, zkvalitnění řídících a dalších procesů pro to, aby klastr získal zlatou medaili v rámci Evropské iniciativy klastrové excelence, a byl tak zařazen mezi tři procenta nejlepších klastrových organizací EU. 

Projekt zahrnoval přípravu a implementaci aktivit, interních a externích procesů a nástrojů s hlavním zaměřením na zkvalitnění klastrové základny, zvýšení efektivity řízení klastru a implementačního plánu, dále rozšíření portfolia služeb a zkvalitnění public-relations klastru. Výsledkem projektu bylo zlepšení výkonnosti organizace, zdokonalení klastrového managementu a dosažení světové úrovně kvality klastrové organizace.
K dnešnímu dni byla převážně navázána spolupráce s řadou tuzemských i mezinárodních klastrových organizací a společností. Byli přijati další strategičtí členové, také byla provedena studijní analýza excelentních klastrů, a tím se docílilo výrazného posunu v oblasti marketingu a PR. Konkrétně byla připravena marketingová studie, dále byla provedena aktualizace loga, vizitek, letáků a celkové grafické komunikace vůči specifickým cílovým skupinám, koncepčně byl připraven katalog členů a katalog nanovlákenných stuktur, sloužící pro podporu komercializace klastru. Kromě toho byla aktualizována webová prezentace klastru. V průběhu realizace projektu se klastrová organizace společně se svými členy podílela na organizaci a / nebo se účastnila nejrůznějších akcí jako jsou workshopy, semináře, prezentace či akce pro popularizaci výsledků VaV apod.
Za velký úspěch považujeme zdárnou realizaci historicky prvního Dne klastrů v Pardubickém kraji, kde byl Nanoprogress hlavním organizátorem, a jehož primárním cílem bylo prezentovat excelentní výsledky dosažené v rámci klastrové spolupráce v doprovodu českých podnikatelů, médií, univerzit a široké veřejnosti. Na tuto akci pak navázal i Den klastrů ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Realizované činnosti probíhaly v souladu s časovým harmonogramem. Vytyčené cíle projektu byly naplněny v plném rozsahu.