Technologický rozvoj výzkumného centra klastru

Poskytovatel: MPO

Realizace projektu začala v červenci 2015 a trvala do července 2018. Část způsobilých výdajů byla podpořena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzvy Spolupráce – Klastry.

Cílem tohoto projektu bylo pokračování v rozvoji liberecké provozovny, jako prioritního centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Provozovna byla dovybavena vysokonapěťovým výkonovým zesilovačem, který umožní další výzkum světově unikátní technologie AC elektrospinningu z titulu dopadu vlivu změn frekvence a tvaru vysokonapěťové vlny na produktivitu AC zvlákňovacího procesu a kvalitu a morfologii výsledných nanovlákenných struktur. Dále projekt zahrnuje pořízení laboratorního zařízení pro přípravu a testování 3D struktur, které otevřelo nové výzkumné směry možností uplatnění lineárních kompozitních nanovlákenných struktur do oblastí 3D filtrace. Výzkumné zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem, s jehož návrhem a dodání se v rámci tohoto projektu také podpořil výzkum funkcionalizace nanovlákenných struktur naprašováním prašných částic do mezivákenného prostoru a uplatnění těchto struktur například do oblasti absorpce či ochrany proti nebezpečným agens. Součástí plnění projektu byla zároveň technologická inovace stávajících AC spinnerů provozovny, jež umožnila zvýšení homogenity a adheze nanovlákenné vlečky k nosné přízi a také rozšíří zpracovatelnost nanovlákenných útvarů připravovaným pomocí AC elektrospinningu do plošných 3D struktur.