Inovace přípravy a aplikačního využití funkcionalizovaných nanostruktur v oblastech potravinářství, biomedicíny, kosmetiky a technologie dekontaminace vod

Poskytovatel: MPO

Klastr Nanoprogress vytvořil a průběžně dále vytváří prostřednictvím realizovaných VaV projektů zaměřených na nanotechnologie širokou znalostní základnu v oblasti přípravy nanovlákenných struktur, na kterou lze navázat dalším výzkumným projektem směřujícím k výstupům, které jsou využitelné širokou škálou podnikatelských subjektů pro vývoj vlastních produktů na bázi nanovlákenných struktur a umožní tak naplnit jejich inovační potřeby.

Cílem projektu je realizovat tento výzkumný program a vytvořit znalostní základnu s předkonkurenčním charakterem výzkumných výstupů v následujících vybraných oblastech:

  • Inovace přípravy nanostruktur pomocí AC elektrospiningu (technologie střídavého zvlákňování). Zkoumán bude především technologický proces ukládání nanovláken na podkladové materiály a prostorové uspořádání zvlákňovacích elektrod společně s adaptací jejich geometrie pro s cílem dosažení co nejvyšší homogenity připravovaných plošných nanovlákenných vrstev s potřebnými fyzikálně mechanickými a užitnými vlastnostmi.
  • Pokročilé metody modifikace různých typů filtračních membrán za účelem dosažení jejich elektrické vodivosti pro biologickou dekontaminaci vod a omezení biofoulingu
  • Implementace membránových technologií do potravinářské technologie a to ať do konvenční (filtrace potravinářských rostlinných olejů) tak i do silně inovativní technologické části (ovlivnění nutričních a senzorických vlastností potravinářských olejů, odstranění reziduí látek škodlivých pro lidské zdraví). 
  • Funkcionalizace lineárních nanovlákenných struktur pro inovativní chirurgické šicí materiály s cílem vyvinout chirurgické nitě s antimikrobiálními a dalšími přidanými vlastnostmi.
  • Vývoj technologie 3D-biotisku na bázi biomateriálů, kmenových buněk a biologicky aktivních látek pro regenerativní medicínu a tkáňové inženýrství.
  • Funkcionalizace nanovlákenných materiálů prostřednictvím přírodních látek pro inovativní zdravotnické, kosmetické a hygienické přípravky.
  • Výzkum a vývoj nanovlákenný detektorů alergenů a polutantů, detektorů pro monitoring kvality vnitřního prostředí budov a sběračů vzdušných vzorků pro sledování kvality vnějšího ovzduší. Detektory budou vyvinuty pro záchyt specifických molekul s cílem využití obrovského povrchu nanostruktury pro záchyt molekul a to jak pro nespecifický záchyt, tak i pro záchyt specifický pomocí upravení fyzikálně-chemických vlastností povrchu nanovláken či jejich modifikováním specifickými protilátkami, s nimiž molekuly reagují.