Výzkum a vývoj

Komplexní podpora výzkumu a vývoje členské základny je jedním z našich hlavních balíčků nabízených služeb. Podpora výzkumu a vývoje zahrnuje selekci relevantních výzev, facilitaci tvorby projektových konsorcií, přípravu a management inovativních záměrů a konzultace týkající se finančních a legislativních záležitostí.

Selekce relativních výzev

Periodicky kontrolujeme tuzemské a nadnárodní dotační programy a selektujeme výzvy které jsou relevantní pro členskou základnu. Tato služba představuje pro naše členy významnou přidanou hodnotu a časovou úsporu.

Tvorba konsorcia

Našim členům pomáháme vytvářet projektová konsorcia pro tuzemské i mezinárodní projekty. Pro tyto účely využíváme nejen subjekty, které jsou součástí klastru Nanoprogress, ale také síť nadnárodních ověřených partnerů.

Příprava a management inovativních záměrů

Společně s členskou základnou připravujeme nové inovační záměry a pomáháme i při jejich vedení. Za účelem transparentního managementu jsme vytvořili řídící výbory, jež slouží jako kontrolní mechanismy realizace společných projektů.

Administrativní podpora (finanční, legislativní)

Členům poskytujeme administrativní a legislativní podporu abychom snížili jejich administrativní zátěž a vytvořili jim prostor pro kvalitní realizaci inovativních projektových záměrů.

Poskytování přístupu ke sdílené infrastruktuře a know-how

Klastr vlastní unikátní infrastrukturu, ke které nabízí členům přístup a know-how, které je vlastněné klastrem. V případě zájmu ohledně podmínek využití kontaktujte info@nanoprogress.eu

Příprava a realizace výběrových řízení

Klastr společně s interním týmem právníků poskytuje členů podporu při přípravě a realizaci výběrových řízení.

Internacionalizace

Podpora internacionalizace členských subjektů je zásadním stavebním kamenem našich služeb. Tato podpora zahrnuje převážně partnering pro rozvoj výzkumných a obchodních příležitostí, podporu vstupu na cílové trhy, zajišťování a organizaci výměnných pobytů a organizaci obchodních misí.

Partnering pro výzkumně vývojové a obchodní příležitosti

Nanoprogress si vytvořil za dobu své existence silnou partnerskou síť v evropské klastrové komunitě. S využitím těchto vazeb pomáháme propojovat naše členy s mezinárodními subjekty a rozvíjet pro ně vývojové a obchodní příležitosti.

Podpora vstupu na cílové trhy

Členské základně pomáháme se vstupem na vybrané zahraniční trhy. Využíváme k tomu nejen nadnárodní síť partnerských klastrových organizací, ale také obchodní komory a lokální facilitátory, které na cílových trzích fyzicky operují.

Zajišťování a organizace výměnných pobytů

V rámci internacionalizace se zaměřujeme také na facilitaci výměnných pobytů výzkumně vývojových a podnikatelských subjektů v evropských zemích. Dbáme na to, aby tyto výměnné pobyty přinášely přidanou hodnotu pro naše členy.

Organizace B2B misí

Díky silné síti globálních partnerů nabízíme členské základně možnost účasti na obchodních misích na cílových trzích. Mise organizujeme také ve spolupráci s lokáními subjekty s tím, že každá mise má svůj předem stanovený program.

Marketing a PR

Propagace unikátních výsledků a úspěchů členské základny a samotné klastrové organizace Nanoprogress je klíčovým prvkem pro zajištění efektivních podpůrných politik a dlouhodobé udržitelnosti spolku a jeho členů. K propagaci Nanoprogress využívá řadu efektivních nástrojů jako jsou členský katalog, webové stránky, sociální sítě a propagační videa.

Informační servis o aktuálních výzvách

Na základě selekce relevantních výzev pro naše výzkumně vývojové a podnikatelské subjekty periodicky poskytujeme naší členské základně aktuální informace o plánovaných a vypsaných dotačních příležitostech.

Profil člena v mnohojazyčném tištěném katalogu

Pro zefektivnění národní a nadnárodní prezentace členské základny a propojování s cílovými partnery byl vytvořen mnohojazyčný členský katalog, kde každý člen má svůj detailní profil.

Profil člena na webových stránkách

Členské profily jsou dynamicky prezentovány na webových stránkách klastrové organizace Nanoprogress v separátní sekci. Profily jsou dále prolinkovány na domácí stránku skrze ikony jednotlivých členských organizací.

Prezentace na sociálních sítích a portále vedavyzkum.cz

Za účelem zefektivnění komunikace a zvýšení dosahu marketingových zpráv Nanoprogress využívá předních sociálních sítí jako je LinkedIn, Facebook, Twitter či YouTube a odborný vědecký portál www.vědavýzkum.cz.

Realizace propagačních videí (scénář, kamera, střih)

Nanoprogress v součinnosti se svými partnery a členy připravuje propagační videa v několika jazykových mutacích. Dále má klastr bohaté zkušenosti s přípravou seriálových cyklů o aplikaci nanotechnologií zaměřených na popularizaci široké veřejnosti.

Organizace a reprezentace na klíčových akcích

Zástupci klastrové organizace se pravidelně účastní na předních tuzemských i zahraničních akcích. Na těchto akcích reprezentují úspěchy a aktivity svých členů formou přímých prezentací a také s využitím tištěné verze členského katalogu.

Vzdělávací aktivity

Rozvoj znalostní základny členských subjektů hraje zásadní roli pro efektivní fungování a udržitelnost podnikové i vědecko-výzkumné sféry. V této oblasti Nanoprogress zajišťuje odborná školení, realizuje odborné semináře a webináře a poskytuje členské základně specifické konzultace na základě konkrétních potřeb.

Zajištění odborných školení (měkké dovednosti, manažerské dovednosti, IT)

Nanoprogress zajišťuje pro své členy v součinnosti s externími subjekty a odbornými lektory školení v tematických oblastech informačních technologií, manažerských a měkkých dovedností a dalších oblastí dle specifických potřeb členské základny.

Realizace dalších odborných seminářů / webinářů

Nanoprogress společně se svými partnerskými organizacemi realizuje pro své členské firmy odborné tematické semináře či webináře. Členové mají tak možnost získat aktuální informace o současných trendech v oboru a vyměnit si zkušenosti a dobré praktiky.

Specifické konzultace na základě konkrétních potřeb

Díky rozmanitosti kvalifikace, kompetencí a zkušeností týmu Nanoprogress a blízkým vazbám na řadu předních odborníků jsme schopni zajistit individuální přístup k našim členům a poskytovat specifické konzultace dle jejich potřeb.