Navazování mezinárodní výzkumné a obchodní spolupráce

Poskytovatel: MPO

Hlavním cílem projektu je konsolidace přeshraniční meziklastrové spolupráce s komplementárními klastry v nově vznikajících průmyslových odvětvích. 

Tato spolupráce by měla podpořit především vznik nových hodnotových řetězců začleněním klíčových technologií do stávajících a tím i rychlejší šíření těchto technologií, vznik nových produktů a služeb a urychlení inovací díky technologickým spillovers. Dalším cílem projektu je rozšíření cílových trhů pro internacionalizační a obchodní aktivity a navázání spolupráce s facilitátory vstupu na tyto trhy a potencionálními partnery. Pro zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru a zesílení mezinárodní spolupráce a internacionalizace budou vytvořeny a zlepšeny služby týkající se podpory těchto aktivit. Dále bude klastr prezentován na mezinárodních akcích a budou zkvalitňovány nástroje marketingové komunikace. Mezinárodní hodnocení výkonnosti klastru bude provedeno formou obnovení zlaté známky klastrové excelence od Evropského sekretariátu klastrové analýzy.