Výzkum a vývoj kompozitních a čistě nanovlákených struktur pro environmentální, průmyslové a biomedicínské aplikace

Poskytovatel: MPO

Cílem projektu je realizovat výzkumný program a vytvořit znalostní základnu s předkonkurenčním charakterem výzkumných výstupů převážně v následujících vybraných oblastech:

- Prostřednictvím systematického výzkumu a vývoje dosáhnout hybridní polymerní membrány dotované nanomateriály, která budou vykazovat dlouhodobě stabilní antimikrobiální vlastnostmi, a která bude aplikovatelná pro efektivní filtraci biologicky kontaminované vody

- Implementace membránových technologií do potravinářské technologie a to ať do konvenční (filtrace moštu a vína) tak i do silně inovativní technologické části

- Výzkum a vývoj lineárních nanovlákenných přízí s minimálním podílem jádrové příze a maximálním podílem nanovlákenné složky

- Výzkum a vývoj biotechnologických a analytických metod a postupů vedoucích k efektivnímu a udržitelnému získání biomasy s vysokým potenciálem pro izolaci a produkci biomedicínských látek

- Studium a testování terapeutického potenciálu nanovlákenných scaffoldů jako nosičů vybraných typů lidských mezenchymálních kmenových buněk pro léčbu defektů kloubní chrupavky

- Výzkum a vývoj injikovatelného systému na bázi funkcionalizovaných nanovláken a samouspořádávajícího se gelu s bioaktivními látkami pro laparoskopické operace v terapeutické oblasti regenerace defektů tkání

- Studium hodnocení bezpečnosti a účinnosti povrchové i vnitřní aplikace krycího materiálu z nanovláken funkcionalizovaného krevními deriváty pro jeho použití na vnitřní a vnější kryty ran a fixační materiály pro regenerativní medicínu

- Výzkum a vývoj biosenzorů na bázi nanovláken druhé generace pro záchyt specifických molekul s cílem  využití obrovského povrchu nanostruktury pro záchyt molekul a to jak pro nespecifický záchyt, tak i pro záchyt specifický pomocí upravení fyzikálně-chemických vlastností povrchu nanovláken či jejich modifikováním specifickými protilátkami, s nimiž molekuly reagují