Vývoj zdravotnických prostředků na bázi funkcionalizovaných nanovláken pro použití v biomodelech

Poskytovatel: MPO

Tento projekt byl realizován v kategorii kolektivního výzkumu a je dělen dle svého výzkumného zaměření na tři podprojekty, které jsou níže popsány. Na realizaci projektu se podílela řada malých a středních podniků a výzkumných institucí. Projekt byl úspěšně dokončen a vytyčené cíle byly naplněny v plném rozsahu.

Výzkum vstupních materiálů a metod jejich modifikace pro přípravu pokročilých funkcionalizovaných nanovlákenných struktur s ohledem na cílové aplikace v oblasti biomedicíny a průmyslu

Cílem tohoto podprojektu byl výzkum vstupních látek a technologií, které umožňují pokročilé funkcionalizace nanovlákenných struktur s ohledem na cílové aplikace. Realizace tohoto podprojektu probíhala ve třech navzájem provázaných výzkumných směrech. Prvním z nich je identifikace vhodných vstupních monomerů a polymerů obsahujících substituční skupiny umožňující následnou funkcionalizaci zvlákněných polymerů pomocí chemických a biologicky aktivních látek. Druhý výzkumný směr představoval syntézu polymeru (polyuretan), který obsahuje vhodné substituční skupiny pro následnou funkcionalizaci, a zároveň bude z hlediska kvalitativních parametrů vhodný pro inovativní aplikace v oblasti biomedicíny, potravinářství, sanačních technologií a dalších. Posledním výzkumným směrem je specifická funkcionalizace polymerních roztoků a nanovlákenných struktur, a to i v kombinaci s nanočásticemi a dalšími přísadami za účelem zlepšení jejich fyzikálních a funkčních vlastností. Způsobilé výdaje byly částečně podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzvy Spolupráce – Klastry pro výzkumné práce spadající do kategorie průmyslového výzkumu.

Výzkum odlehčených textilních kompozitních materiálů s integrovanou nanovlákennou vrstvou a čistě nanovlákenných lineárních materiálů se specifickými funkčními vlastnostmi pro oblasti průmyslových aplikací

Výzkumné práce podprojektu cílí převážně na vývoj postupů a selekce specifických materiálů, které umožní produkci odlehčených laminátů tak, aby se dosáhlo požadovaných mechanických vlastností, zvýšila se antimikrobiální a antialergická efektivita a podpořila jejich samočistící schopnost a na optimalizaci hmotnostního zastoupení nanovlákenné vrstvy, pevnosti a produktivity lineárních kompozitních či čistě nanovlákenných struktur pro specifické vstupní materiály pro oblast průmyslových aplikací.

Výzkum a vývoj kombinovaného materiálu na bázi atomizovaných nanopartikulí z biologického materiálu získaného z mezenchymálních kmenových buněk a funkcionalizovaných nanovlákenných struktur pro využití v medicíně

Cílem tohoto projektu byl výzkum a vývoj přípravku, který by podstatně urychlil regeneraci poškozených tkání. Primárně se jedná o hojení ran včetně popálenin popálenin a ran z aplikační oblasti otevřených defektů stěny břišní, které vznikají následkem komplikovaného hojení po chirurgických výkonech, a u kterých je obtížné opětovně dosáhnout plné integrity stěny břišní klasickými metodami. Výzkumné práce se zaměřovaly na využití terapeutického potenciálu endogenního materiálu získaného z mesenchymálních kmenových buněk (MSC). Tento biologický materiál byl metodou atomizace převeden do formy nanopartikulí, které byly následně inkorporovány do nanovlákenné struktury. Způsobilé výdaje byly částečně podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost výzvy Spolupráce – Klastry.