EPS biotechnology, s.r.o.

 V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice

Společnost EPS biotechnology, s.r.o. je základním členem klastru Nanoprogress.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost EPS, s.r.o. byla založena v roce 2002 jako společnost, jejíž hlavní náplní je práce v oblasti aktivního přístupu ke kontaminaci. Poskytuje služby v oblasti enviromentálních biotechnologií, zejména v ochraně životního prostředí, výzkumu a vývoji, v odpadovém hospodářství a v obnovitelných energiích. Specializuje se na výzkum a vývoj inovativních technologií, především biotechnologií, dále na realizaci průzkumů znečištění horninového prostředí, stavebních konstrukcí vod a na jejich sanaci, zejména pomocí bioremediačních technologií.

PRODUKTY A SLUŽBY

Společnost EPS nabízí širokou škálu produktů a služeb

  • Ekologický servis zahrnující ekologické audity v podobě primárního screeningu znečištění daného areálu, průzkumy a monitoring znečištění, analýzy rizika, studie proveditelnosti jako vhodné metody pro rozhodování o výběru optimální sanační metody/technologie či jejich kombinace.
  • Sanace kontaminovaných lokalit pomocí tradičních technologií např. pomocí air pargingu, odtěžby nebo podporované atenuace – především biodegradace znečištění (podpora autochtonních mikroorganismů).
  • Nakládání s odpady, obnovitelné zdroje energie se zaměřením na úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů na dekontaminačních plochách, dále nabízí hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zabývá se kompostováním, zpracováním a využitím biologicky rozložitelných odpadů a také např. recyklací stavebních odpadů v rámci vlastní plochy pro kompostování v Novém Dvoře.
  • Laboratorní služby v oblasti vinařství, mikrobiologické analýzy zemin, vod a kalů, analýzy bioplynu a disponuje moderními laboratorními přístroji.

Dalšími činnostmi jsou např. pořádání seminářů, konferencí a přednášek v oblasti sanačních technologií či z jiných oblastí environmentálních technologií a samozřejmě výzkum a vývoj ku příkladu cíleného bioremedičního potenciálu mikroorganismů.