Ing. Luboš Komárek, MSc.

Předseda představenstva

Ing. Luboš Komárek, MSc. vystudoval Strojní inženýrství na VUT v Brně a Ekonomiku podniku a konkurence na INDEG Business School v Lisabonu. Disponuje jak odbornými dovednostmi, tak i pracovními zkušenostmi získanými v tuzemsku a v průběhu osmiletého pobytu v zahraničí. V klastru Nanoprogress je zodpovědný za strategické řízení projektů, periodický kontroling plánovaných aktivit a výstupů dle implementačního plánu a oborové konzultace. Dále je odpovědný za prezentaci klastru na vybraných událostech, dohled na přípravu procesů klastrové excelence, rozvoje klastru a internacionalizace, patentovou a klastrovou politikou a za dohled nad obchodními aktivitami, dále má na starosti projektové žádosti rozvoje klastrové organizace a je zodpovědný za časové a věcné plnění projektových prací.

 

Ing. Bořivoj Frýbert

Předseda řídícího výboru

Ing. Bořivoj Frýbert má dlouholetou praxi na špičkových manažerských pozicích, výrobních a generálních ředitelů, je členem řady asociací a statutárních orgánů a vykonával funkci prezidenta české manažerské asociace. Mezi jeho hlavní pracovní činnosti spadá řízení strategického rozvoje klastru, kontrola naplňování operativních plánů, koordinace spolupráce členů klastru na úrovni jejich vlastníků, zastupování klastru na vrcholových jednáních a motivace a řízení managementu klastru. Dále je zodpovědný za konzultační podporu při strategickém rozhodování a pokračování v mentoringu a vrcholového managementu klastrové organizace.

 

Mgr. Martin Šlais, Ph.D.

Odborný koordinátor projektu

Mgr. Martin Šlais, Ph.D. získal magisterský titul v oboru Ekologie a limnologie na Biologické Fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice a doktorský titul v oboru Veterinární toxikologie na Veterinární Fakultě Veterinární a Farmaceutické Univerzity Brno. Má významné zkušenosti s vedením týmů specialistů v oboru výzkumu a vývoje léčiv a biomedicínských inovativních technologií. Je autorem více než 80 studií v oboru preklinické toxikologie. V klastru mezi jeho zodpovědnosti patří zejména projektové žádosti smluvního výzkumu a jejich časové a věcné plnění.

 

Mgr. Jiří Amler

Manažer pro internacionalizaci

Mgr. Jíří Amler má zahraničně politické a zahraničně obchodní vzdělání se specializací na Korejský poloostrov, kde absolvoval postgraduální studia. Má zkušenosti se zahraniční službou na MZV ČR. Od roku 2002 pracoval na pozici obchodního manažera, kde se věnoval především exportním a importním aktivitám v oblasti stavební chemie, textilních výrobků, speciálních textilií a textilních surovin v celé řadě geografických destinací. Během svého působení se mimo jiné věnoval zavádění inovativních textilních výrobků, jako např. 3D úplety. Zajišťoval i činnosti backoffice, logistické operace, apod. Externě přednáší logistiku a mezinárodní obchod na VŠFS, kde vede i několik závěrečných prací. Je schopen aktivní komunikace v ruštině, angličtině, korejštině a částečně němčině. V klastru má na starosti support internacionalizačních a obchodních aktivit.

 

Ivo Zavřel

Manažer pro obchod

Ivo Zavřel se od začátku devadesátých let zabývá zahraničním obchodem a rozvíjením obchodních vztahů českých firem se zahraničními partnery, především v oblasti východní Evropy. Šest let pracoval jako vedoucí zastoupení českých společností v Moskvě. Ve své činnosti se věnoval jak přímému exportu zboží českých výrobců, koordinací dodávek více subjektů pro finálního zákazníka, tak i vedením a administrováním dodávek investičních celků pro zahraniční zákazníky. V průběhu svého působení v zahraničí vedl všechna nezbytná obchodní i administrativní jednání se zahraničními partnery, a také řídil v několika zemích sítě zahraničních dealerů, kteří obchodovali zboží českých výrobců. V klastru Nanoprogress má na starosti rozvoj sdílené infrastruktury z titulu časové a věcné kontroly a obchodní rozvoj.

 

Ing. Kateřina Lajblová

Finanční manažerka

Ing. Kateřina Lajblová má bohaté zkušenosti s finančním řízením ve výrobních a obchodních společnostech a společnostech poskytujících služby, v jednání s bankovními ústavy, faktoringovými společnostmi, a dalšími finančními institucemi. V praxi se také zabývala finančním řízením ve společnostech procházejících restrukturalizací (risk management), dále má zkušenosti v oblasti transformací společností. Je certifikovaným garantem vedení podvojného účetnictví dle platných standardů. Její hlavní pracovní náplní v klastru je finanční management a kontroling, zejména finanční dohled nad realizací jednotlivých projektů klastru a jejich vazba na klastr jako celek.

 

Ing. Vojtěch Černík

Hlavní účetní

Ing. Vojtěch Černík má dlouholeté zkušenosti s řízením a koordinací projektů, přípravou projektových prací a projektových žádostí, managementem procesů a vyhodnocováním ekonomiky projektů. Mezi jeho další kompetence patří také řízení a koordinace chodu společností a řízení lidských zdrojů. Pan Černík mimo jiné absolvoval kurz facilitace klastrů a jako asistent daňového poradce má na starosti účetní evidenci klastru. V klastru je zodpovědný za administraci a účetní kontroling.

 

Ing. Tomáš Janoušek

Manažer pro řízení provozoven klastru

Ing. Tomáš Janoušek vystudoval se zaměřením na nanotechnologie, nanomateriály a biotechnologie v oblasti čištění odpadních vod. V rámci klastru má na starosti řízení provozoven a realizaci dílčích projektových prací, které se týkají výzkumu, výroby a testování nanostruktur.

 

Ilona Horníková

Asistentka klastru

Ilona Horníková má středoškolské vzdělání a mnohaleté zkušenosti s administrativní podporou a vedením agendy vrcholových manažerů a řízením sekretariátu. Mezi její hlavní pracovní činnosti spadá vedení operativní evidence, příprava podkladů pro jednání, vedení provozní korespondence, adresáře, statistiky, databáze členů, archivace dokumentů.